Täzelikler

Täzelikler

Yza

«Aşgabat siti» ýaşaýyş toplumynda guruljak binalaryň we desgalaryň gurluşyk işlerine gözegçilik etmek üçin Gurulýan desgalaryň direksiýasy döredildi

2021-08-23

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýylyň 24-nji maýynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde «Aşgabat şäheriniň demirgazygynda guruljak «Aşgabat siti» ýaşaýyş toplumynyň meseleleri hakyndaky» Karara gol çekdi. Bu resminama laýyklykda, ýurdumyzyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň garamagynda «Aşgabat siti» ýaşaýyş toplumynda guruljak binalaryň we desgalaryň gurluşyk işlerine gözegçilik etmek üçin Gurulýan desgalaryň direksiýasy döredildi.

Döwlet Baştutanymyzyň degişli Kararyna laýyklykda, Direksiýanyň öňünde durýan esasy wezipeler kesgitlenildi.

Şeýlelikde, Direksiýanyň esasy wezipeleriniň biri «Aşgabat şäheriniň demirgazygynda guruljak «Aşgabat siti» ýaşaýyş toplumynyň meseleleri hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 24-nji maýynda çykaran Kararyna laýyklykda öňde goýlan wezipeleriniň ýerine ýetirilişini üpjün etmekdir. Şeýle hem Direksiýa ýaşaýyş jaýlaryny, edara jaýlaryny, jemgyýetçilik ymaratlaryny, jemagat we durmuş-medeni maksatly binalary we desgalary, awtoýollary gurmak, giňeltmek we durkuny täzelemek, tehniki taýdan täzeden enjamlaşdyrmak, ilatly ýerleri abadanlaşdyrmak boýunça Baş meýilnamalara laýyklykda buýrujynyň wezipesini ýerine ýetirýär. Mundan başga-da Direksiýa «Aşgabat siti» ýaşaýyş toplumynda guruljak binalaryň we desgalaryň gurluşyk işlerine gözegçilik etmek, gurulýan binalaryň we desgalaryň gurluşyk işlerini kämilleşdirmek, olaryň hiline gözegçiligi talaba laýyk alyp barmak we gurulýan binalaryň we desgalaryň bellenen möhletlerde işe girizilmegini üpjün etmek boýunça işleri öz üstüne alýar.

Häzirki wagtda hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen döredilen bu Direksiýada işleri maksadalaýyk guramak boýunça tagallalar edilýär. Bu bolsa Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllyk şanly senesinde düýbi tutulan «Aşgabat siti» ýaşaýyş toplumynyň gurluşyk işleriniň öz wagtynda durmuşa geçiriljekdiginden habar berýär.