Täzelikler

Täzelikler

Yza

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginde «Aşgabat siti» Gurulýan desgalaryň direksiýasynyň nobatdaky ýygnagy geçirildi

2021-10-16

Geçen şenbe güni Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginde «Aşgabat siti» Gurulýan desgalaryň direksiýasynyň nobatdaky ýygnagy geçirildi. Direksiýasynyň guramagynda geçirilen iş ýygnagy paýtagtymyzyň demirgazygynda bina ediljek «Aşgabat siti» taslamasyny durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly çärelere bagyşlandy. Ýygnaga direksiýanyň agzalary, Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň hünärmenleri we degişli edaralaryň wekilleri gatnaşdylar. Ýygnagyň barşynda «Aşgabat siti» taslamasyny durmuşa geçirmek bilen bagly meseleler we alnyp barylýan işleriň ýagdaýy ara alnyp maslahatlaşyldy. Ýygnagyň ahyrynda döwlet Baştutanymyz tarapyndan Direksiýanyň öňünde goýulan «Aşgabat siti» ýaşaýyş toplumynda guruljak binalaryň we desgalaryň gurluşyk işlerine gözegçilik etmek, gurulýan binalaryň we desgalaryň gurluşyk işlerini kämilleşdirmek, olaryň hiline gözegçiligi talaba laýyk alyp barmak we gurulýan binalaryň we desgalaryň bellenen möhletlerde işe girizilmegini üpjün etmek boýunça esasy wezipeleriniň öz wagtynda we ýokary hilli berjaý edilmeli ilkinji nobatdaky wezipeler bolup durýandygy bellenildi.