Täzelikler

Täzelikler

Yza

«Aşgabat siti» - «Akylly» şäher

2021-11-05

2021-nji ýylyň 25-nji maýy Aşgabat şäheriniň taryhyny bezeýän iň ajaýyp şanly seneleriň biri bolar. Çünki bu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň güni we paýtagtymyzyň 140 ýyllyk baýramy mynasybetli paýtagtymyzyň demirgazygynda «Aşgabat-siti» iri ýaşaýyş toplumynyň binýadyny tutup, täzeçil mega-taslamanyň durmuşa geçirilmegine badalga berdi. 

«Aşgabat-siti» munuň özi umumy meýdany 744 gektar bolan ägirt uly toplum bolup durýar. Onuň çäklerinde ýaşamak we dynç almak üçin ähli zerurlyklary üpjün edilen, geljeki şäher düzümini emele getirjek dürli maksatly binalaryň 240-dan gowragyny gurmak meýilleşdirilýär. Täze iri ýaşaýyş toplumynyň durmuş maksatly binalar düzümini 12–35 gatly, 107 müňden gowrak ilata niýetlenen, 17 müň 836 öýli, sekiz görnüşli 180 sany kaşaň ýaşaýyş jaýlary emele getirer. Mundan başga-da, bu düýbi tutulan ýaşaýyş toplumynda etrap häkimliginiň we beýleki edaralaryň binalary, 1200 orunlyk dört sany çagalar bagy, 3000 orunlyk umumy bilim berýän dört sany orta mekdebi, 5000 orunlyk stadionly sport toplumy bina ediler. Şeýle hem bu toplum Türkmen milli konserwatoriýasynyň we ýöriteleşdirilen sazçylyk mekdebiniň täze, döwrebap binalaryny, köpugurly hassahanany, iki sany Saglyk öýüni, söwda-dynç alyş merkezini, dükanlardyr naharhanalary, toý mekanyny, dört sany köp gatly awtoduralgalary, «Türkmenbaşy» we «Halkbank» banklarynyň şahamçalaryny, şeýle-de seýilgähleri, düzümleýin ýol-ulag desgalaryny, jemagat hojalygyna degişli binalary, inžener-kommunikasiýa ulgamlarynyň içindäki ýollary, ýerasty we ýerüsti geçelgelerini hem-de dürli görnüşli monumentleri öz içine alar. Munuň dowamynda şäher infrastrukturasyna «Akylly» tehnologiýalaryň girizilmegine möhüm ähmiýet berler.

Mysal üçin, öýlerde oturdylan «Akylly» ulgamlary durmuş hajatlary üçin energiýanyň we suwuň sarp edilýän möçberlerini yzygiderli gözegçilikde saklamak bilen energiýanyň we suwuň artykmaç sarp edilmeginiň öňini alar. Ýol çatryklarynda oturdylan «Akylly» datçikler ulag akymyny kadalaşdyrmaga we ýol ulgamynda dyknyşyklaryň döremeginiň öňüni almaga ýardam eder. Zir-zibil gutularyň ýagdaýy hakyndaky habarlaryň datçikler arkaly jemagat gulluklaryna iberilmegi olaryň öz-wagtynda ýygnalmagyna we bu gulluklaryň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer. Maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryň, sanly ulgamlaryň ösdürilmegi raýatlaryň aralykdan bilim almaklary, telelukmançylyk hem-de intellektual saglygy goraýyş üçin-de amatly şertleri döreder.

Ýakyn ýyllarda paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde kemala geljek iri ýaşaýyş toplumynyň taslamasy häzirki döwürde dünýä giňişliginde ýurdumyzyň iri gurluşyklary amala aşyrýan döwlet hökmünde ykrar edilmeginiň, şeýle-de Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdymyzda «akylly şäher» konsepsiýasynyň amala aşyrylmagynyň aýdyň nusgasy bolar.