Täzelikler

Täzelikler

Yza

«Aş­ga­bat si­ti» ýa­şa­ýyş top­lu­my­nyň gur­lu­şy­gyn­da san­ly­laş­dyr­ma­gyň ­ ýo­ka­ry teh­no­lo­gi­ýa­ly ul­ga­my­ny ­ or­naş­dyr­mak üçin halkara tender

2021-12-25

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi «Aşgabat-siti» ýaşaýyş toplumynyň gurluşygynda sanlylaşdyrmagyň ýokary tehnologiýaly ulgamyny ornaşdyrmak üçin bu ugurda baý tejribesi bolan maslahat beriji kompaniýalary işe çekmek üçin HALKARA BÄSLEŞIK yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän taraplaryňhaýyşnamalary we teklipleri Aşgabat şäheriniňArçabil şaýolunyň 84-nji jaýynda ýerleşýän Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň «Aşgabat-siti» Gurulýan desgalaryň direksiýasynyň daşary ykdysady gatnaşyklar bölüminde bellenilen tertipde kabul edilýär we resmileşdirilýär. Haýyşnamalar 2022-nji ýylyň 9-njy fewralyna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: +99312 44-45-53, faks belgisi: +99312 44-45-75. Elektron salgysy:: ashgabatcitywes@gmail.com