Täzelikler

Täzelikler

Yza

«Aşgabat siti» taslamasynyň interaktiw portaly döredildi

2021-09-01

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň buýurmagy boýunça ýurdymyzyň raýatlarynyň «Aşgabat siti» taslamasy barada garaýyşlaryny beýan etmekleri hem-de bu taslama bilen dünýä jemgyýetçiligini tanyşdyrmak üçin ýörite interaktiw 3D görnüşli portaly işlenilip taýýarlanyldy.

«Aşgabat siti» portalynyň düzümi ýörite işlenilip taýýarlanylan web saýtdan we interaktiw 3D görnüşli kartadan ybaratdyr.

Bu portalyň üsti bilen ulanyjylar «Aşgabat siti» taslamasynda gurulmagy meýilleşdirilýän desgalar bilen birlikde taslamanyň gurluşygynyň dowamyndaky möhüm wakalar, täzelikler barada foto we wideo şekiller arkaly giňişleýin maglumat alyp bilerler.

 Agzalan portalda ulanyjylar taslama barada öz tekliplerini we garaýyşlaryny beýan edýän teswirleri galdyryp bilerler. Şeýle hem taslamanyň çäklerinde interaktiw portalyň ulanyjylary ýörite taýýarlanan, 360 derejede hereketlendirip görmek mümkinçilikli interaktiw 3D karta arkaly ýurdumyzyň we dünýäniň çar künjeginden «Aşgabat siti» taslamasyna wirtual syýahat edip, onuň ähmiýetli aýratynlykaryny has-da içgin synlamaga we şahsy garaýyşlaryny paýlaşmaga mümkinçilik alarlar.

«Aşgabat siti» taslamasynyň ýokarda beýan edilen interaktiw 3D kartaly portaly ulanyjylara https://ashgabatcity.gov.tm/ salgysy boýunça elýeterli bolar.