Täzelikler

Täzelikler

Yza

«Aşgabat siti» taslamasynyň interaktiw portaly Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergide görkezildi.

2021-09-21

Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergiler merkezinde 21-22-nji sentýabr aralygynda geçirilen sergide «Aşgabat siti» taslamasynyň interaktiw portaly ilkinji gezek halk köpçüligine görkezildi.

«Aşgabat siti» taslamasynyň portaly iri ýaşaýyş jaýlaryň, medeni we durmuş ähmiýetli binalaryň arhitekturasy, ýaşyl zolaklary, suw çüwdürimleri, ýadygärlikleri, dynç alyş seýilgähleri şeýle-de, ýol gatnawlary barada ýakyndan tanyşmaga, hem-de taslama barada öz garaýyşlaryny beýan etmäge mümkinçilik berýän döwrebap we amatly ulgam bolup durýar.

Serginiň dowamynda oňa gatnaşyjylar «Aşgabat siti» taslamasynyň desgalary bilen ýakyndan tanyşmak üçin web portalyň interaktiw usullarynyň berýän mümkinçilikleri, golaýlaşma we daşlaşma usullaryny peýdalanyp olary synlama mümkinçiligi, şeýle hem 360 aýlaw derejede aýlap hakykata golaýlaşdyrylan syýahat tehnologiýasy bilen giňişleýin tanyş boldular.