Täzelikler

Täzelikler

Yza

«Aş­ga­bat si­ti» ýa­şa­ýyş top­lu­my­nyň ­ ýer­leş­jek ýe­ri­niň in­že­ner-geo­lo­gik ­ göz­leg iş­le­ri­ni top­lum­la­ýyn ­ ge­çir­mek üçin halkara tender

2022-12-25

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi «Aşgabat-siti» ýaşaýyş toplumynyň ýerleşjek ýeriniň inžener-geologik gözleg işlerini toplumlaýyn geçirmek üçin bu ugurda baý tejribesi bolan ýöriteleşdirilen kompaniýany işe çekmek üçin HALKARA BÄSLEŞIK yglan edýär.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryňhaýyşnamalary we teklipleri Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýynda ýerleşýän Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň «Aşgabat-siti» Gurulýan desgalaryň direksiýasynyň daşary ykdysady gatnaşyklar bölüminde bellenilen tertipde kabul edilýär we resmileşdirilýär. Haýyşnamalar 2022-nji ýylyň 9-njy fewralyna çenli kabul edilýär. 

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: +99312 44-45-53, faks belgisi: +99312 44-45-75. Elektron salgysy: ashgabatcitywes@gmail.com