Aşgabat

rekordlar kitabynda

Aşgabat

rekordlar kitabynda

Yza

«Älem» medeni-dynç alyş merkezi

«Türkmenistan»  teleradioýaýlymlar merkeziniň Oguz han ýyldyzyndan soň, Aşgabadyň binagärlik ajaýyplyklarynyň ýene biri bolan «Älem» medeni-dynç alyş merkeziniň serediş halkasynyň Ginnessiň  rekordlar kitabyna girizilendigi  barada diplom 2012-nji yylyň 18-nji mayynda gowşuryldy.

«Älem»  medeni-dynç alyş merkezinde ynsan eli bilen döredilen täsinlikler bir bitewi sazlaşygy emele getirýär. Paýtagtymyzyň günortasynda bina edilen, gümmezi bilen bilelikde 95 metre ýetýän bu uly bina basgançakly piramidany ýatladýar. Ol ýerde daşky aýlawy 57 metre ýetýän hiňňildik goýlupdyr. Ginnessiň rekordlar kitabyna giren bu bina gurluş taýdan  täsin we ajaýypdyr. Ol ýerde zemin bilen asman utgaşýar. Ýakynlyk bilen uzaklyk sazlaşýar. Älem giňişligi hakdaky gyzykly maglumatlar bilen tanyşmak mümkinçiligi bar. Bu ýer hem dynç almak üçin, hem dünýä akyl ýetirmek üçin örän ähmiýetlidir. «Älem»  medeni-dynç alyş merkezi daşky gurluş we içki aýratynlyk babatda hem juda täsindir.

«Älem»  medeni-dynç alyş merkezindäki sekizburçlugyň – pelek çarhynyň içinde ýerleşdirilen «Älemde»  Oguz han atamyzyň alty ogluny, 24 agtygyny ýatladýan 6 orunlyk kabinalaryň 24-sinden ybarat äpet hiňňildik bar. Ol hiňňildik «Älemiň»  içinde  endigan aýlanyp dur. Bu ata-babalarymyzyň arzuwy hasyl  bolan şu günümiziň – Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň aýdyň alamatydyr, özboluşly bir nyşanydyr. Bu ýerde Aýyň ýa-da haýsy-da bolsa başga bir planetanyň üstki tarapyna wirtual gezelenç edip bolýar. «Älemde»  ertekilerde ýa-da filmlerde gören gahrymanlarymyz bilen ýüzbe-ýüz bolýarys. Älemiň jümmüşine gezelenje gidýäris. Has döwrebap tehnologiýlar arkaly filmleri görkezmek üçin niýetlenen  HD kinozallar, 3D kinoattraksionlar, dynç almak, wagt geçirmek üçin dürli oýunlar, mahlasy, medeniýetli dynç almak üçin ähli mümkinçilikler we döwrebap şertler ýola goýlupdyr.