Aşgabat

rekordlar kitabynda

Aşgabat

rekordlar kitabynda

Yza

Iň dowamly, bir nyzamly welosipedli ýöriş

2019-njy ýylyň 1-nji iýunynda Aşgabadyň Olimpiýa şäherçesinde iň dowamly, bir nyzamly welosipedli ýöriş geçirildi. Bu ýörişde 2019 sany welosipedçi biri-birinden deň aradaşlykda bir hatara düzülip Aşgabadyň Olimpiýa şäherjiginiň daşyndan aýlandylar we 3300 metr aralygy geçdiler. Munuň netijesinde 2019-njy ýylyň 3-nji martynda Hindistanda goýlan ozalky rekord täzelendi. Bu waka «Guinness World Records» kompaniýasy tarapyndan bellige alyndy we degişli güwänama bilen tassyklanyldy. Şeýlelikde, paýtagtymyz gazanýan üstünliklerini, şol sanda sport ulgamynda eýeleýän sepgitlerini dowam etmek bilen, ýene-de Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi.